szukaj kursów / obozów

IB matura międzynarodowa

IB jest paszportem otwierającym drzwi wyższych uczelni na całym świecie.

 

 

Idea matury międzynarodowej (International Baccalaureate Organisation) zrodziła w latach 60. w Szwajcarii i zaowocowała powołaniem w 1968 r. Organizacji Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Organization - IBO) w Międzynarodowej Szkole w Genewie. W skład stowarzyszenia wchodzą m.in. przedstawiciele rządów różnych państw (Standing Conference of Governments) oraz przedstawiciele dyrektorów szkół należących do IBO (Standing Conference of Heads of Schools).

Pomysłodawcami międzynarodowego nauczania i wychowania byli nauczyciele i inni eksperci w dziedzinie edukacji pochodzący z różnych krajów. Przyświecała im idea połączenia wysokiego standardu edukacji z troską o indywidualny rozwój ucznia. Projekt utworzenia międzynarodowej organizacji o takim programie spotkał się z poparciem i pomocą UNESCO oraz innych organizacji ONZ.


Aktualnie organizacja IBO zrzesza około 1400 szkół w 110 krajach świata, a do egzaminów matury międzynarodowej przystępuje rokrocznie ponad 70 tyś. uczniów reprezentujących ponad 150 narodowości. Przez prawie 40 lat swej działalności IBO stała się znana na całym świecie.

Celem założycieli było stworzenie programu kształcenia, który mógłby być realizowany przez młodzież w różnych krajach, na tym samym poziomie i według tych samych wymagań.


JAKIE SĄ CELE EDUKACYJNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU IB?
Celem nauczania i wychowania w szkole IB jest wykształcenie ambitnego, krytycznie myślącego, zdolnego do samorozwoju, a jednocześnie wrażliwego na potrzeby społeczne młodego człowieka, poprzez wyposażenie go w odpowiednią wiedzę i umiejętność operowania nią, pomagającą mu stać się prawdziwym obywatelem świata.

Program IB promuje wzajemne zrozumienie między różnymi narodami i ułatwia uczniom geograficzną i kulturową mobilność, bez względu na przynależność narodową czy państwową. Duży nacisk kładzie się na wielokulturowość współczesnego świata, jednocześnie dużo uwagi poświęcając własnej tożsamości.ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I METODYCZNE


Założenia programowe IB stanowią kompromis pomiędzy systemem nauczania preferującym głęboką specjalizację, a nauczaniem ogólnym. Jednym z podstawowych elementów jest zachowanie właściwych proporcji między ilością informacji, a umiejętnością operowania nimi.

Założenia metodyczne - w ramach poszczególnych przedmiotów wybiera się metody rozwijające krytycyzm poznawczy oraz umiejętności warsztatowe.DLA KOGO IB?
program IB skierowany jest do ucznia:
zmotywowanego
ambitnego
refleksyjnego
poszukującego
aktywnego intelektualnie
aktywnego fizycznie
twórczego
otwartego na nowe doświadczenia i poglądy
troszczącego się o innych

JAKIE SĄ KORZYŚCI UCZESTNICZENIA W PROGRAMIE ?

 

Program IB Diploma to zróżnicowany program edukacyjny, którego głównym założeniem jest umożliwienie uczniom w wieku od 16 do 19 lat kontynuacji nauki na uniwersytetach. Program skupia się na intelektualnych, społecznych, emocjonalnych i fizycznych potrzebach uczniów, uznawany jest za najlepszy program szkolnictwa średniego.


Uczniowie biorący udział w programie będą w stanie aktywnie uczestniczyć w szybko rozwijającym się globalnym społeczeństwie:

 • rozwijają się psychicznie, intelektualnie, emocjonalnie i duchowo;
 • zdobywają umiejętności i uczą się pozytywnego nastawienia do nauki, dzięki czemu będą gotowi na podjęcie dalszej edukacji;
 • dokonują wnikliwej analizy wybranej przez nich dziedziny w oparciu o jedną lub kilka dyscyplin akademickich (Extended Essay)
 • rozwijają umiejętności personalne i interpersonalne poprzez zajęciach w ramach CAS- twórczość, działanie, pomoc;
 • szukają połączeń między tradycyjnymi dziedzinami nauki i zgłębiają strukturę wiedzy w ramach kursu z Teorii Wiedzy (TOK);
 • biorą udział w kursach obejmujących 6 grup przedmiotów;
 • uczą się co najmniej dwóch języków obcych, poszerzając równocześnie swoją wiedzę kulturową, w tym na temat własnego kraju.
 •  

IB PROGRAM W PIGUŁCE

 


Program maturalny w systemie IB trwa dwa lata, całość nauki odbywa się po angielsku , w tym języku zdawany jest także egzamin maturalny (za wyjątkiem języka ojczystego i języków obcych).

Uczeń wybiera sześć przedmiotów (trzy na poziomie rozszerzonym i trzy na poziomie podstawowym) z sześciu grup przedmiotowych, po jednym z każdej.:
język podstawowy – uczeń ma prawo wybrać język ojczysty (także polski); przedmiot obejmuje również literaturoznawstwo danego języka.
drugi język – można wybrać standardową naukę języka obcego lub język na poziomie A2 obejmujący jedynie literaturę w wybranym języku. W tej grupie można również uczyć się drugiego języka na poziomie A1 (język ojczysty).
nauki społeczne – m.in. geografia, historia, filozofia, ekonomia, psychologia, antropologia, technologie informacyjne,
nauki doświadczalne – m.in. biologia, chemia, fizyka, ochrona środowiska, projektowanie,
nauki matematyczne – do wyboru matematyka na kilku poziomach zaawansowania.
nauki artystyczne – teatr, malarstwo, film, muzyka, taniec.

Dodatkowo,oprócz 6 obowiązkowych przedmiotów wybranych przez ucznia z określonych grup, program Matury Międzynarodowej obejmuje 3 komponenty, które również stanowią obowiązkową część programu.

 

Kurs teorii wiedzy (Theory of Knowledge)

 

Pierwszym obowiązkowym komponentem programu IB jest kurs teorii wiedzy (TOK), który umożliwia uczniom poznanie filozoficznych aspektów wiedzy i jej natury. Jest to niezwykle ważny element programu, obowiązkowy dla wszystkich zdających.

Zaliczenie kursu opiera się na prezentacji ustnej oraz eseju (minimum 1600 słów). W trakcie prezentacji oceniana jest umiejętność zastosowania teorii wiedzy w sytuacjach życiowych, esej powinien skupiać się na teoretycznych rozważaniach ucznia. Przykładowo, tematem eseju może być analiza metodologii powstawania wiedzy w danej dziedzinie w odniesieniu do jej rzeczywistego zastosowania w tej dziedzinie.

Zgłębianie zagadnienia wiedzy i jej różnych rodzajów jest centralnym punktem kursu. Uczniowie zostają postawieni przed pytaniem w jaki sposób zdobywamy wiedzę, skupiają się na udowadnianiu tez, analizują modele, poznają teorie naukowe i szukają odniesień do rzeczywistości.

Dyskusje i poszukiwanie odpowiedzi na filozoficzne pytania pomagają rozwijać teoretyczne podstawy wiedzy, jak również pozwalają uczniom otworzyć się na różnorodność perspektyw.

 

Kurs TOK uczy krytycznego myślenia na temat wiedzy, pozwala poznać charakter i rolę wiedzy w danej kulturze, zachęca uczniów do kreatywnego myślenia i poznawania skomplikowanych teorii. Informacje zdobyte na zajęciach uczniowie mogą w praktyce stosować na zajęciach z wybranych przez siebie przedmiotów.

 

Przykładowe eseje

Na każdą sesje egzaminacyjną przygotowuje się 6 tematów eseju do wyboru, poniżej kilka przykładów tematów z ubiegłych lat:

 • W jakim stopniu wiedza jest kształtowana przez przeszłość. Dokonaj analizy w oparciu o dwie dziedziny wiedzy.

 • Nie ma powodów, dla których nie moglibyśmy szukać połączeń między faktami a teoriami, tworząc wspólne podstawy dla zrozumienia. W jakim stopniu zgadzasz się z tym stwierdzeniem?

 • Nie istnieją pytania neutralne. Dokonaj analizy tego stwierdzenia na przykładzie dwóch dziedzin wiedzy.

 • Zadaniem historii jest odkrywanie stałych i uniwersalnych zasad natury ludzkiej. W jakim stopniu historia i jedna wybrana dziedzina wiedzy spełniają to założenie.

 

 

Praca badawcza z wybranego przedmiotu (Extended Essay)

 

Drugim obowiązkowym komponentem programu IB jest niezależna praca badawcza (4000 słów).

Napisanie pracy badawczej umożliwia:

 • praktyczne przygotowanie do tego typu zadań, z którymi mają styczność studenci na uniwersytecie

 • wnikliwe poznanie tematu, którym interesuje się uczeń, a który jest powiązany z jednym z podstawowych przedmiotów z programu.

Zdający uczą się jak odpowiednio sformułować tezę eseju, dokonują analizy wybranego zagadnienia, poznają metody przedstawiania argumentów i wyrażania opinii, dzięki czemu będą w stanie krytycznie oceniać i syntezować informacje. Esej może dotyczyć również dwóch wybranych przez ucznia dziedzin i analizy problemu w odniesieniu do nich.

 

Jak przygotować się do napisania pracy badawczej?

 

W trakcie zbierania materiału badawczego, uczniowie są wspierani przez wybranego mentora (jest nim zazwyczaj nauczyciel). Po napisaniu pracy, uczeń może przeprowadzić krótki wywiad z mentorem i załączyć go do eseju.

Jak oceniana jest praca badawcza?

Wszystkie prace są oceniane przez zewnętrznych egzaminatorów powołanych przez IB. Maksymalnie można uzyskać 36 punktów, skala ocen od A (bardzo dobry) do E (niedostateczny).

Prace badawcze należy składać w wyznaczonym przez IB terminie, o którym uczeń zostanie poinformowany przez szkołę. Szkoły wyznaczają również indywidualne terminy oddawania prac, mając na uwadze ostateczny termin.

Przykładowe tematy pracy badawczej

 • Analiza kostiumu jako źródła informacji o charakterze postaci

 • Problem niedożywienia dzieci w Indonezji i wpływ okresu nadzorowanego programu żywienia na zmniejszenie problemu.

 • Wpływ żucia gumy bez cukru na pH śliny po posiłku.

 • W jakim stopniu spadek wartości dolara amerykańskiego wpłynął na przemysł turystyczny w Carmel w Californii?

 

Kreatywność, działanie, służba (Creativity, action, service)

 

Kurs CAS to trzeci obowiązkowy komponent programu IB. Uczniowie angażują się w rozmaite projekty w ramach kursu, nie są jednak formalnie oceniani. Uczniowie muszą wykazać w jaki sposób doświadczenia zdobyte na zajęciach CAS przełożyły się na naukę.

Kurs obejmuje trzy główne ścieżki programowe, które niejednokrotnie się ze sobą łączą:

 • kreatywność- sztuka i zadania wymagające kreatywnego myślenia

 • działanie- czynności wymagające wysiłku fizycznego, przyczyniające się do zdrowego stylu życia i stanowiące uzupełnienie pracy umysłowej

 • służba- wolontariat, mający pozytywny wpływ na wyniki w nauce.

 

W celu zrealizowania powyższych założeń kursu, uczniowie biorą udział w projekcie, w trakcie którego muszą się wykazać inicjatywą, wytrwałością, umiejętnością współpracy, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

Kurs CAS umożliwia rozwój umiejętności personalnych i interpersonalnych, dzięki zdobytemu doświadczeniu. Uczniowie pracują w grupach i uczą się wspólnego analizowania danego problemu.

Zajęcia CAS są świetną odskocznią od codziennych trudów nauki.

 

Przykładowe projekty

Kreatywność

Zorganizowanie muzycznego przedstawienia, w trakcie którego uczeń zagra na fortepianie, zbierając fundusze na określony cel.

Działanie

Projekty przede wszystkim związane ze sportem, na przykład pokonywanie lęku przed wspinaczką górską.