szukaj kursów / obozów

Opieka i bezpieczeństwo

Szkoły prywatne z internatem zalecają (niektóre nawet wyagają), by uczeń zagraniczny posiadał prawnego opiekuna mieszkającego na stałe w Wielkiej Brytanii (guardiana), który mógłby podejmować niektóre decyzje w imieniu rodziców, zorganizować opiekę dla ucznia w przypadku jego choroby, itp. Taką osobą może być przyjaciel rodziny, krewny, znajomy, który jest pełnoletni, stale mieszka na terenie Wielkiej Brytanii i swobodnie komunikuje sie w j. angielskim. Uczniowie biorący udział w programie Rok szkolny za granicą (wyjeżdżający do szkół prywatnych i publicznych) mają zapewniona opiekę guardiana oraz doradcy/konsultanta. Poniżej możecie Państwo przeczytać, na co uczeń może liczyć w ramach oferowanej opieki.

 

Usługę "Guardian" mozna zamówić również odrębnie, w przypadku samodzielnej aplikacji do szkoły w Wielkiej Brytanii.

Doradca Studenta (Student Advisor)


Od momentu rozpoczęcia programu do jego zakończenie, każdemu uczestnikowi programu przydzielony zostaje konsultant tzw. Doradca Studenta/Konsultant (Student Advisor). Wszyscy konsultanci HSI posiadają doświadczenie w koordynowaniu międzynarodowych wymian studenckich.

 

Konsultant jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i dobre samopoczucie studenta i jest dla uczestnika osobą pierwszego kontaktu w czasie całego pobytu w Wielkiej Brytanii. Do jego obowiązków należy monitorowanie przebiegu postępów w nauce, doradzanie i wspieranie w sprawach związanych ze szkołą oraz rodziną goszczącą. Doradca nie odpowiada natomiast za zorganizowanie studentowi zajęć w ramach czasu wolnego, takich jak np. wizyta u dentysty, udział w zajęciach sportowych czy rekreacyjnych, itp. W tej kwestii student powinien wykazać się własną inicjatywą, korzystając z informacji dostępnych w lokalnej prasie i przewodnikach, w szkole lub radząc się np. rodziny goszczącej.

 

 

Raz w miesiącu, doradca odwiedza studenta w szkole lub w domu u rodziny goszczącej. Ponadto, doradca może składać niezapowiadane wizyty.


Numer alarmowy


Każdy uczestnik może skontaktować się z HSI w każdej chwili, ponieważ bezpieczeństwo uczniów oraz ich dobre samopoczucie podczas trwania programu jest najważniejsze. HSI poinformuje wszystkich uczestników o numerze alarmowym, który czynny jest przez 24 h, 7 dni w tygodniu.


Opieka (Guardianship)


HSI jest akredytowanym członkiem stowarzyszenia AEGIS (Association for the Education & Guardianship of International Students), najważniejszej organizacji w Wielkiej Brytanii, która przyznaje akredytacje firmom zajmującym się sprawowaniem tymczasowej opieki nad studentami zagranicznymi. Akredytacja jest gwarancją spełnienia wszystkich rygorystycznych standardów ustanowionych przez prawo.
Studenci mogą również kontaktować się z głównym biurem HSI w Brighton, którego pracownicy również
dbają i nadzorują prawidłowy przebieg programu.
Opieka (guardianship) oznacza, że kadra HSI jest odpowiedzialna wobec szkoły oraz rodziny goszczącej za uczęszczanie objętego opieką ucznia do szkoły, jego zachowanie oraz wyniki i postępy w nauce.

 

Do obowiązków HSI należy również rozwiązywanie wszelkich problemów (jeżeli się takie pojawią) oraz koordynacja całego pobytu studenta, w tym organizowanie transferów, zorganizowanie przejściowego/zastępczego zakwaterowania oraz wszystkie procesy administracyjne związane z uczestnictwem w programie. Konsultacje (counselling) mają na celu pomóc studentom w zaadaptowaniu się w nowym otoczeniu, jak najlepiej wykorzystać udział w programie oraz zachęcają do aktywnego brania udziału zarówno w życiu szkoły jak i rodziny goszczącej. Większość konsultacji odbywa się podczas comiesięcznych wizyt konsultanta HSI/doradcy studenta w szkole lub u rodziny goszczącej, a także podczas rozmów telefonicznych.
Kadra HSI, będąc opiekunem i konsultantem ucznia na czas jego udziału w programie, upoważniona jest do podejmowania za ucznia pewnych decyzji, które mogą dotyczyć wyboru przedmiotów, integracji z rówieśnikami, podróży itp. Wszystkie decyzje podejmowane są z myślą o prawidłowym i korzystnym przebiegu programu zarówno dla ucznia, jak i rodziny goszczącej oraz szkoły, czyli dla wszystkich
zaangażowanych w program stron. Decyzje rodziców nie mogą kolidować z decyzjami HSI, jeżeli mogłyby one mieć negatywny wpływ na prawidłowy przebieg programu.


Raporty


Doradca Studenta po konsultacjach ze szkołą oraz rodziną goszczącą przygotowuje dla rodziców regularne raporty z postępów ucznia. Raporty zawierają komentarz dotyczący postępów nauce, zaadaptowania się i funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz wyników testów i egzaminów.